Tôn chỉ - mục đích

Tạp chí Luật học là cơ quan báo chí của Trường Đại học Luật Hà Nội, được tổ chức và hoạt động theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 282/GP-BTTT ngày 31/5/2016 và các quy định của Nhà nước, của Trường Đại học Luật Hà Nội. Tạp chí Luật học có tôn chỉ, mục đích:

- Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học pháp lý.

- Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Đại học Luật Hà Nội; trao đổi học thuật về khoa học pháp lý.